Vi har balanserat miljö och utveckling i över 20 år

Väg & Miljö är ett mindre konsultföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom hållbar samhällsutveckling.

Vi arbetar med det mesta inom natur och miljö som gynnar biologisk mångfald och samhällsutveckling

Vi har uppdrag som handlar om allt från att hantera var tonvis med förorenade massor ska placeras,
till att ligga med en lupp och leta lavar vid rotbenen av granar i fjällnaturskogar. Eftersom vi har
biologer, ekologer, geologer, miljökonsulter, byggledare och GIS-ingenjörer under samma tak kan vi
ta ett helhetsgrepp om miljöfrågor i många olika projekt; stora som små.

Våtmarker

Vi har lång erfarenhet av återvätning. Vi hanterar hela kedjan från analyser av var insatser är lämpliga till att utförandet av de praktiska momenten. Vi utvecklar ständigt nya verktyg i syfte att optimera effekten av åtgärderna och samtidigt minimera riskerna för oönskad påverkan på t.ex. infrastruktur och marker som inte ska återvätas.

Vi har lång erfarenhet av återvätning
Vi gör allt från hydrologiska modelleringar av myrar

GIS och webbutveckling

Vi gör allt från hydrologiska modelleringar av myrar på tusentals hektar till precisionsmätning med drönarburen LiDAR. Gemensamt för våra konsultuppdrag är att GIS- och kartteknik används i samtliga. Det inkluderar bland annat arbete med databaser, utveckling av GIS-verktyg, drönarflyg, analyser och tjänster – och även fysiska kartor.

NVI och artinventeringar

Skyddet av värdefulla naturmiljöer och den
biologiska mångfalden är en kritisk utmaning för
det moderna samhället, och naturvärdesinventeringar är ett av de viktigaste verktygen för att hantera denna utmaning. Vi erbjuder också fördjupade artinventeringar och artskyddsutredningar.

Skyddet av värdefulla naturmiljöer och den
biologiska mångfalden
Våra byggledare har bred erfarenhet inom markoch anläggningsarbeten

Byggledning

Våra byggledare har bred erfarenhet inom markoch anläggningsarbeten. För oss är alla delar av ett projekt lika viktiga; alltifrån säkerhetstänk till att åtgärderna blir rätt utförda så att viktiga miljöaspekter och tekniska krav tillgodoses.

Främmande invasiva arter

Väg & Miljö har stor erfarenhet av att arbeta med invasiva arter och tar gärna ett helhetsgrepp för att säkra ett optimalt utfall. Behöver ni hjälp med enskilda moment löser vi det också.

Miljöstöd vid underhåll av vägar

I infrastrukturprojekt handlar det ofta om att anpassa verksamheten för att undvika övertramp i känsliga eller artrika områden. Vi arbetar med detta i samband med olika ansökningar enligt miljöbalken, där vi redan i tidigt skede går in och föreslår olika miljöinriktade åtgärder.

Fåglar

Fåglar är en artgrupp som ofta hamnar i fokus i plan- och infrastrukturprojekt. En stor anledning till det är deras starka skydd i artskyddsförordningen men många fågelarter är även goda indikatorer på ett välfungerande ekosystem.

Följ oss på Sociala medier