Våtmarker

Restaurering av våtmarker, eller återvätning

Återvätning av våtmarker

Restaurering av våtmarker, eller återvätning som det ofta kallas, kräver expertis. Återvätning är komplext, och dåligt utförda insatser utan ordentlig analys av geografiska förutsättningar, utformning m.m. medför bland annat risk för:

Att göra rätt

Rätt utförda återställer återvätningsinsatserna våtmarkernas förmåga att:

Rätt utförda återställer återvätningsinsatserna
Vi på Väg & Miljö har mångårig erfarenhet

Återvätning av våtmarker

Vi på Väg & Miljö har lång erfarenhet av återvätning. Vi hanterar hela kedjan från analyser av var insatser är lämpliga till att utförandet av de praktiska momenten. Vi utvecklar ständigt nya verktyg i syfte att optimera effekten av åtgärderna och samtidigt minimera riskerna för oönskad påverkan på t.ex. infrastruktur och marker som inte ska återvätas.

Vår arbetsgång inkluderar

Vårt arbetssätt innebär, utöver de stora miljövinster som återvätningen ger, också en kostnadseffektivitet.

Praktiska åtgärder i fält
Rapport med förslag på åtgärder
Stöd till beställarens beslutsfattande om åtgärder
Förstudie där vi kan peka ut lämpliga objekt för återvätning
Modellering i GIS (optimering av placering av dämmen, riskanalys m.m.)
LIDAR-scanning av känsliga områden inför hydrologisk modellering
Fältbesiktning inklusive biotopkartering enligt standardiserad metodik

Om våra våtmarker

Enligt Naturvårdsverket har omkring 25 % av landets ursprungliga våtmarksareal försvunnit genom dikning och uppodling, framför allt inom skogs- och jordbruk. En stor andel av de kvarvarande våtmarkerna har skadats eller förstörts. Endast cirka 20 procent av den kvarvarande våtmarksarealen bedöms vara relativt opåverkad.

Dikade torvmarker läcker stora mängder koldioxid till atmosfären genom att torvlager blivit syresatta och därmed bryts ned. Skadade våtmarker har dessutom nedsatt förmåga att leverera ekosystemtjänster som till exempel vattenrening och flödesutjämning. Ett minskat kvarhållande av vatten i våtmarker innebär också en minskad bildning av grundvatten.

Det finns med andra ord ett antal starka och högaktuella skäl att restaurera våtmarker, men det måste göras på rätt sätt. 

Enligt Naturvårdsverket har omkring 25 %

Kontakta oss!