Vatten

Vi har stor erfarenhet av att jobba i och i anslutning till vatten.  

Våtmarksåterställning

Globalt läcker dränerade torvmarker ut 2 miljarder ton koldioxid till atmosfären varje år (källa: Naturvårdsverket 2021). Återvätning av utdikade våtmarker är därför ett effektivt sätt att minska utsläpp av växthusgaser. Men återvätning måste göras på rätt sätt, dels för att få optimal effekt, dels för att minimera risken för skador på marker som inte ska återvätas.

När vi på Väg & Miljö tar fram återvätningsplaner använder vi avancerade GIS-analyser och -modeller för att ta fram de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Dessutom har vi stor erfarenhet från det praktiska anläggandet av dämmen ute i våtmarkerna. Vi kan alltså ta hand om hela kedjan, med minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald på köpet

Biotopkarteringar

Vi utför biotopkarteringar enligt biotopkarteringsmetodiken. Metoden noterar fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendraget, liksom förekomster av vandringshinder och värdefulla biotoper. 

Biotopåterställningar

Vi kan utföra både större och mindre biotopåterställningar.