Våtmark

Vi har stor erfarenhet av att jobba i och i anslutning till vatten.  

Återvätning av våtmarker

Restaurering av våtmarker, eller återvätning som det ofta kallas, kräver expertis. Återvätning är komplext, och dåligt utförda insatser utan ordentlig analys av geografiska förutsättningar, utformning m.m. medför bland annat risk för:

 • Dålig eller utebliven effekt
 • Skador på marker som inte ska återvätas, infrastrukter etc
 • Försvårande eller omöjliggörande av korrigerande/kompletterande åtgärder

Att göra rätt

Rätt utförda återställer återvätningsinsatserna våtmarkernas förmåga att:

 • Lagra koldioxid
 • Utjämna vattenflöden, vilket minskar översvämningsrisken i vattensystemet
 • Rena vatten
 • Öka grundvattenbildning
 • Hysa högre biologisk mångfald

Vi på Väg & Miljö har mångårig erfarenhet av återvätning, där vi hanterar hela kedjan från analyser av var insatser är lämpliga till att utföra de praktiska åtgärderna med bygge av dämmen i våtmarkerna. Vi använder den senaste tekniken för att optimera effekten av åtgärderna och samtidigt minimera riskerna för oönskad påverkan på t.ex. infrastruktur och marker som inte ska återvätas. Vår arbetsgång inkluderar:

 • Förstudie där vi kan peka ut lämpliga objekt för återvätning
 • Fältbesiktning inklusive biotopkartering enligt standardiserad metodik
 • LIDAR-scanning av känsliga områden inför hydrologisk modellering
 • Modellering i GIS (optimering av placering av dämmen, riskanalys m.m.)
 • Rapport med förslag på åtgärder
 • Stöd till beställarens beslutsfattande om åtgärder
 • Praktiska åtgärder i fält

Vårt arbetssätt innebär, utöver de stora miljövinster som återvätningen ger, också en kostnadseffektivitet.

Om våra våtmarker

Enligt Naturvårdsverket har omkring 25 % av landets ursprungliga våtmarksareal försvunnit genom dikning och uppodling, framför allt inom skogs- och jordbruk. En stor andel av de kvarvarande våtmarkerna har skadats eller förstörts. Endast cirka 20 procent av den kvarvarande våtmarksarealen bedöms vara relativt opåverkad.

Dikade torvmarker läcker stora mängder koldioxid till atmosfären genom att torvlager blivit syresatta och därmed bryts ned. Skadade våtmarker har dessutom nedsatt förmåga att leverera ekosystemtjänster som till exempel vattenrening och flödesutjämning. Ett minskat kvarhållande av vatten i våtmarker innebär också en minskad bildning av grundvatten.

Kontakta oss!

Det finns med andra ord ett antal starka och högaktuella skäl att restaurera våtmarker, men det måste göras på rätt sätt. Kontakta oss!