Miljöstöd vid underhåll av vägar

Väg & Miljö har mer än 20 års erfarenhet av miljöstödsfrågor vid underhåll av vägar

I infrastrukturprojekt handlar det ofta om att anpassa verksamheten för att undvika övertramp i känsliga eller artrika områden. Väg & Miljö arbetar med detta i samband med olika ansökningar enligt miljöbalken, där vi redan i tidigt skede går in och föreslår olika miljöinriktade åtgärder. Det gynnar inte bara naturen, det underlättar också prövningen hos tillsynsmyndigheten.  

Vi hjälper er att reda ut vad ni behöver göra i just ert projekt och ordnar med både pappersexercisen och sköter kommunikationen mellan beställare, myndigheter och entreprenörer. 

Hjälp med samrådsärenden

Vi sammanställer samrådshandlingen, anmäler till Länsstyrelsen, tolkar beslutet och levererar underlag som entreprenör kan ta del av i fält. Vi kan bland annat hjälpa till med:  

  • Inventeringar av artrika vägkanter 
  • Naturvärdesinventeringar  
  • Kulturmiljöinventeringar  
  • Vattenverksamhet; utredningar, anmälan eller tillståndsansökningar 

Stöd för masshantering & jordprovstagning 

Vi kan bland annat hjälpa till med:  

  • Provtagningsplan inklusive GPS-lager för inmätning i ArcGIS Field Maps samt kartframställning
  • Sammanställning av jordprovsanalyserna från laboratorium  
  • Masshantering; söka mottagningsplatser, anmälan till tillsynsmyndighet