NVI & artinventeringar

Naturvärdesinventeringar

Väg & Miljö erbjuder naturvärdesinventeringar enligt rådande svensk standard. Skyddet av värdefulla naturmiljöer och den biologiska mångfalden är en kritisk utmaning för det moderna samhället, och naturvärdesinventeringar är ett av de viktigaste verktygen för att hantera denna utmaning. Om vi vet vad vi ska skydda och varför, kan vi dels minska risken för påverkan på arter och naturtyper, dels bevara viktiga funktioner som vi är beroende av för vår fortlevnad.

I syfte att öka förståelsen för naturvärdesinventeringar och dess roll i planläggnings- och utvecklingsprocessen erbjuder vi på Väg & Miljö utbildningar i utförande, tolkning och tillämpning av naturvärdesinventering enligt rådande SIS-Standard. Utbildningen riktar sig främst till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer som arbetar med naturvård och planläggning.

Utöver standardiserade naturvärdesinventeringar erbjuds även bland annat analyser av grön infrastruktur och spridningssamband, trädinmätning, konsekvensbedömning och redogörelse för skydds- och kompensationsåtgärder i samband med planläggnings- eller utvecklingsprojekt.

Väg & Miljö erbjuder naturvärdesinventeringar enligt
Vi utför även riktade artinventeringar av

Riktade artinventeringar och artskydd

Vi utför även riktade artinventeringar av flertalet artgrupper så som fågel, groddjur, reptiler, dagfjärilar, kärlväxter samt invasiva främmade arter. Dessutom utför vi anpassade artskyddsutredningar enligt modern rättslig praxis utifrån artskyddsförordningens direktiv.  

Fåglar

Fåglar är en artgrupp som ofta hamnar i fokus i plan- och infrastrukturprojekt. En stor anledning till det är deras starka skydd i artskyddsförordningen men många fågelarter är även goda indikatorer på ett välfungerande ekosystem.

I regel inventeras fåglar under april-juni, eftersom det är den del av året som de flesta arter häckar. Vissa artgrupper, som till exempel rovfåglar och ugglor, kräver dock inventeringar under andra delar av året. Det finns även arter som är svåra att täcka in genom traditionell inventering, eftersom de rör sig över stora områden och är svåra att notera i fält. Som komplement till traditionell inventering arbetar Väg & Miljö därför med bedömningar av biotopers lämplighet som livsmiljö. Utifrån parametrar kopplade till exempelvis typ av skog samt förekomst och typ av död ved kan ett områdes lämplighet som födosöknings- och häckningsmiljö för en viss art bedömas. En sådan inventering är artspecifik och lämpar sig enbart för arter med välkänd ekologi och tydliga krav på sin livsmiljö.

Fåglar är en artgrupp som ofta hamnar i fokus i plan

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.