Främmande invasiva arter

Invasiva främmande arter sprider sig snabbt och orsakar skador på vår natur. För att optimera bekämpningen av en invasiv art måste man väga in många faktorer, vilka har en inverkan på val av metod, tidpunkter för insatser och uppföljningar. En tydlig plan för hur bekämpningen ska gå till är helt nödvändig för ett lyckat resultat.

Väg & Miljö har stor erfarenhet av att arbeta med invasiva arter och tar gärna ett helhetsgrepp för att säkra ett optimalt utfall. Behöver ni hjälp med enskilda moment löser vi det också. 

  • Inventering och utredning av spridningskällor  
  • Strategiska utredningar kring var behoven av insatser är störst 
  • Framtagning av lokalt anpassade bekämpningsplaner 
  • Praktiskt arbete med bekämpning  
  • Projektledning för bekämpning  
  • Uppföljningar  
  • Samordning mellan markägare 

Kontakta oss om ni vill ha hjälp att artbestämma växter, få råd om borttagning eller praktisk hjälp att utföra bekämpningen. 

invasiva@vagochmiljo.se