Främmande invasiva arter

Främmande invasiva arter

Invasiva främmande arter sprider sig snabbt och orsakar skador på vår natur. För att optimera bekämpningen av en invasiv art måste man väga in många faktorer, vilka har en inverkan på val av metod, tidpunkter för insatser och uppföljningar. En tydlig plan för hur bekämpningen ska gå till är helt nödvändig för ett lyckat resultat.

Väg & Miljö har stor erfarenhet av att arbeta med invasiva arter och tar gärna ett helhetsgrepp för att säkra ett optimalt utfall. Behöver ni hjälp med enskilda moment löser vi det också. 

Invasiva främmande arter sprider sig snabbt och
Inventering och utredning av spridningskällor
Strategiska utredningar kring var behoven av insatser är störst
Framtagning av lokalt anpassade bekämpningsplaner
Praktiskt arbete med bekämpning
Projektledning för bekämpning
Uppföljningar
Samordning mellan markägare

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill ha hjälp att artbestämma växter, få råd om borttagning eller praktisk hjälp att utföra bekämpningen.

invasiva@vagochmiljo.se