Biologi & ekologi

Våra biologer och ekologer fungerar som projekt- och arbetsledare och verkar som miljöstöd i våra olika verksamheter. Vi arbetar med det mesta inom natur som gynnar biologisk mångfald och klimat- och samhällsnytta. Vi vågar till exempel kalla oss specialister på artrika vägkanter och hur man ska sköta dem på bästa sätt för att bibehålla eller öka artrikedomen i vår tids längsta slåttermarker. Andra naturvårdsinsatser som ligger oss varmt om hjärtat är ekologisk anpassning av vägtrummor så att fisk och andra vattenlevande organismer kan passera, kompensationsåtgärder för förlorade naturmiljöer och bekämpning av främmande invasiva arter som utgör ett hot mot många av våra ursprungliga känsliga växter och djur.

“Olika åtgärder kan gynna eller missgynna biologisk mångfald. Vi vet hur man tar hänsyn till känsliga och hotade arter.
Exempel på vad vi kan göra inom biologi & ekologi
 • Art- och naturvärdesinventeringar
 • Biotopkartering
 • Våtmarksanläggningar
 • Biotop- och myråterställningar
 • Hydrologiska restaureringar
 • Ängs- och hagmarksrestaureringar
 • Naturvårdsbränningar
 • Kompensationsåtgärder
 • Reservatbeslut och skötselplaner
 • Artskyddsutredningar
 • Vattenutredningar
 • Samråd (MKB)
 • Invasiva främmande arter
 • Dispensansökningar