Arkeologi

Våra arkeologer är specialiserade på att agera stöd i frågor för verksamheter som berör känsliga kulturmiljöer. Vår kompetens inom kulturmiljövård behövs bland annat i samband med upprättande av samråd och tillståndsansökningar inför planerade arbeten och vid inventering av kulturvägar inför framtagande av skötselbeskrivningar för väganknutna kulturlämningar.

“Våra arkeologer har stor fältvana och bred kompetens då de har varit i kontakt med många olika typer av lämningar och tidsperioder.

Exempel på vad vi kan göra inom arkeologi
  • Uppdragsledning
  • Samråd och tillstånd enligt Kulturmiljölagen för ingrepp i fornlämningar och andra kulturmiljöer
  • Inventeringar av kulturmiljöer
  • Kulturhistoriska utredningar