VATTENVERKSAMHET

Arbete och byggande i vattenområde är vattenverksamhet. Det kan handla om nedgrävning av kablar och ledningar, förändringar av vattnets djup eller läge genom schaktning eller rensning. För mindre omfattande vattenverksamheter räcker en anmälan till Länsstyrelsen men ibland behövs ett tillstånd från mark- och miljödomstolen. I vissa fall krävs varken anmälan eller tillstånd. Om du inte vet vad som behövs ska du inte känna att du är ute på djupt vatten. Vi hjälper dig att reda ut vad du behöver göra i just ditt projekt och ordnar med pappersexercisen.